ข้อกําหนดและเงื่อนไขบริการทรูไอดี (Terms & Conditions of Service)

 • ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่บริการต่างๆ ของทรูไอดี ท่านสามารถเข้าสู่บริการของทรูไอดีโดยการลงทะเบียน เมื่อท่านลงทะเบียนกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน (“บริษัท”) เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับรหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password)

  ทรูไอดี สามารถให้ท่านเข้าสู่ทุกบริการของบริษัทและนิติบุคคลใดๆที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นข้างมากไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในนิติบุคคลนั้น หรือบริษัทมีอำนาจควบคุมหรือบริหารไม่ว่าโดยการเป็นกรรมการเสียงข้างมากในนิติบุคคลนั้น หรือโดยสัญญา หรือโดยประการอื่น (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) บริการทรูไอดีได้แก่ ทรูคลาวด์ ทรูยู ทรูไวไฟ ทรูไอเซอร์วิส และบริการอื่นๆ (ต่อไปนี้รวมเรียกว่า “ทรูไอดี”) โดยท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. การได้มาซึ่ง User Name และ Password และการเก็บรักษา

 • ท่านต้องลงทะเบียนผ่านช่องทาง Website และ Application บนมือถือที่บริษัทกำหนด ซึ่งท่านสามารถสอบถามได้จาก Call Center เบอร์โทรศัพท์ 1331 หากมีการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ดังกล่าว บริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากท่าน ไม่สามารถจำ User Name และ/หรือ Password หรือท่านทำ User Name และ/หรือ Password หาย ท่านสามารถสอบถามข้อมูล User Name ได้จาก Call Center เบอร์โทรศัพท์ 1331 และสามารถเปลี่ยน Password ได้ด้วยตัวเองผ่านช่องทาง Website และ Application บนมือถือ
 • ท่านจะต้องรักษา User Name และ Password ไว้เป็นความลับ และห้ามให้บุคคลใดนำ User Name และ Password ไปใช้ ไม่ว่าจะโดยความประมาทหรือโดยเจตนาของท่าน หรือโอนสิทธิ หรือโดยประการอื่นๆ ในการให้บุคคลใดๆใช้ User Name และ Password

2. คุณสมบัติของผู้ใช้ทรูไอดี

 • 2.1 ท่านจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา ไม่จำกัดสัญชาติ
  2.2 ท่านจะต้องลงทะเบียนเพื่อให้ได้ User Name และ Password ตามข้อ 1

3. การใช้ทรูไอดี

 • ท่านสามารถเข้าถึงทรูไอดีได้หลายช่องทาง ซึ่งได้แก่ Website และ Application บนมือถือ และท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิประโยชน์ได้จาก www.trueid.net บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ใดๆในเวลาใดๆก็ได้ โดยท่านสามารถตรวจสอบการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ได้จาก Website ข้างต้น

4. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

 • ท่านรับทราบว่าบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือที่บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท ได้รับลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามาโดยชอบด้วยกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธินั้น ซึ่งได้แก่ ซอฟท์แวร์ เนื้อหาต่างๆ และอื่นๆ ของทรูไอดี ส่วนข้อความ บทความ รูปภาพ หรือข้อมูลอิเลคทรอนิกส์อื่นๆ ที่ท่านนำมาเก็บไว้ในทรูไอดี เช่น ทรูคลาวด์ เป็นทรัพย์สินของท่าน ท่านรับทราบว่า ทรูคลาวด์เป็นส่วนหนึ่งของทรูไอดีที่ให้ความสะดวกแก่ท่านในการมีพื้นที่ส่วนตัวเพื่อเก็บข้อมูลของท่าน บริษัทและกลุ่มบริษัท จะไม่รับผิดชอบใดๆในความสูญหายหรือการถูกโจรกรรมข้อมูล หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับข้อมูลหรือทรัพย์สินใดๆของท่านที่นำมาเก็บไว้ที่ทรูคลาวด์

5. ข้อจํากัดการใช้ทรูไอดี

 • ท่านสามารถจัดเก็บรายชื่อในโทรศัพท์มือถือ (contact) บนทรูคลาวด์ได้สูงสุด 10,000 รายชื่อ

  ท่านสามารถจัดเก็บไฟล์รูปภาพและไฟล์ภาพเคลื่อนไหว (VDO) บนทรูคลาวด์ โดยแต่ละไฟล์จะต้องมีขนาดไม่เกิน 40MB และ 1GB ตามลำดับ หากท่านอัพโหลดไฟล์ที่มีขนาดเกินกว่าที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิในการย่อขนาดไฟล์ที่จัดเก็บบนทรูคลาวด์ให้มีขนาดไม่เกินที่กำหนด

  ท่านสามารถใช้งาน Application ทรูไอดี ผ่านเครือข่ายโทรคมนาคมของกลุ่มบริษัท อันได้แก่ TrueMove H 3G/4G TrueWifi/TrueMoveH Wifi และ TrueOnline เท่านั้น

  ท่านตกลงจะไม่ดำเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลใดๆหรือดำเนินการใดๆไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้ส่วนใดส่วนหนื่งของทรูไอดีอันเป็นการต้องห้ามโดยกฎหมาย หรือขัดกับกฎหมาย หรือขัดกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี หรือก่อให้เกิดความเสียหายใดๆกับบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท

6. การรับผิดชดใช้

 • หากท่านประมาทเลินเล่อหรือเจตนาใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของทรูไอดีอันทำให้เกิดความเสียหายในภาพพจน์ ชื่อเสียง หรือความเสียหายใดๆแก่บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท ท่านตกลงและยินยอมชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท

7. ข้อจํากัดความรับผิดของบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท

 • ท่านรับทราบและตกลงว่า ทรูไอดีเป็นการอำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงทุกบริการของบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อท่านในความสูญหายหรือเสียหายในทางภาพพจน์ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน หรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นแก่ท่าน อันเกิดจากการกระทำโดยประมาท เลินเล่อ หรือโดยเจตนา หรือการละเว้นการกระทำของท่าน หรือของบุคคลใดๆ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท

8. กฎหมายที่ใช้บังคับ

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ให้ตีความและบังคับตามกฎหมายไทย

  ท่านได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดข้างต้นโดยตลอดแล้ว และท่านตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ